Ngày 11 tháng 12: Thánh Đa-ma-xô I,Giáo Hoàng(305-384)

Vị Giáo Hoàng này đã sống và chết cho Hội Thánh, để Hội Thánh được tồn tại và phát triển. Thánh Đa-ma-xô sinh tại Rô Ma (305). Song thân ngài thuộc gia đình quý tộc Tây Ban Nha. 

Dưới triều Đức Giáo Hoàng Li-bê-ri-ô, Ngài giữ chức Phó tế, giúp việc Đức Giáo Hoàng. Nhưng chẳng bao lâu, toàn thể hàng giáo sĩ và giáo dân đã phế bỏ Giáo Hoàng giả và bầu thầy Phó Tế Đa-ma-xô làm Giáo Hoàng, kế vị đức Li-bê-ri-ô. Ngài đã tỏ ra là một vị Giáo Hoàng không hổ thẹn với chức vụ của mình. 

Công việc chính yếu và quan trọng của ngài là làm phái triển đời sống đức tin và tiếp tục canh tân phụng vụ. Ngài phái động trong toàn Giáo Hội một phong trào học hỏi Kinh Thánh. Chính nhờ ngài mà chúng ta mới có bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng La tinh- quen gọi là bản Phổ Thông, ngài ủy thác công việc khó khăn này cho thánh Giê-rôm, người đã phải miệt mài trong ba mươi năm trời mới hoàn tất công việc. Vị Giáo Hoàng của phụng vụ vì   đã cổ vũ việc hát Thánh Vịnh từng câu đối đáp trong thánh đường và kết thúc mỗi Thánh Vịnh bằng Kinh Sáng Danh. Ngài cũng khỏi xướng thói quen hát Kinh Alleuia trong lễ Chúa Nhật, như vẫn thực hiện ở Giê –ru-sa-lem. Ngài khảo cứu và đề cao lòng kính các thánh tử đạo. Dưới thời  Đức Giáo Hoàng Đa-ma-xô, lạc giáo A-ri-ô ở Tây phương hầu như đã tan rã. Nhưng ở Đông phương cũng còn một số người nặng tình với A-ri-ô. Đức Giáo Hoàng một mặt ra để giải thích  tín lý và vạch rõ những sai lầm của lạc giáo, nhờ chính quyền can thiệp, để tổ chức một cộng đồng chung tại Công-tăng-ti-nốp. Nhờ công đồng này, uy tín của  Đức Đa-ma-xô được nâng cao, người ta gọi ngài là chiến lũy bảo vệ đức tin vì thái độ cương quyết  và lập trường rõ rệt đối với lạc giáo. 

Mười tám năm trên ngai Giáo Hoàng. Thiên Chúa đã cất ngài về ngày 11 tháng 12 năm 383, hưởng thọ 80 tuổi.


          Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-12-11 Lần Xem:982