Giáo Lý

TÔI TIN PHÉP THA TỘI

Chữ “Phép tha tội” làm cho ta nghĩ ngay tới Bí Tích Giải Tội như ngày nay. Nhưng Kinh Tin Kính đọc trong Thánh Lễ : “Tôi tin có một Phép Rửa để tha tội” cho ta thấy rõ hơn ! Đàng khác, nếu gọi Kinh Tin Kính các Tông Đồ là vì phản ảnh lời giảng dạy của các Tông Đồ, thì đọc Tông Đồ Công Vụ,

Chi Tiết

Có ba lần Chúa đến.

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

Chi Tiết

Phúc Âm và Ngày Tận Thế

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

Chi Tiết

Thánh Xyprianô run sợ Chúa phán xét.

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

Chi Tiết

Thánh Hiêrônimô run sợ Phán Xét Chung.

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

Chi Tiết

Đó là một tai hại lớn lao!

TRUYỆN ĐƠN SƠ VỀ GIÁO LÝ VÀ GIÁO DỤC

Chi Tiết

NĂM ĐỨC TIN. ĐỨC TIN LÀ GÌ ?

Đức tìn còn có ý nghĩa trong một thế giới mà khoa học và kỷ thuật đã mở ra các chân trời mà cho đến ít lâu trước đây không ai có thể nghĩ đến được?

Chi Tiết

CHA MẸ LÀ NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN ĐẦU TIÊN CỦA CON CÁI

Trong nhiều năm dạy Giáo Lý, tôi thường nghe cha mẹ than phiền rằng con cái họ hư vì các thầy cô không biết dạy dỗ. Thật là oan uổng cho các thầy cô, nhất là các Giáo Lý viên. Vai trò của các thầy cô và các Giáo Lý viên thực sự quan trọng trong việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái chúng ta.

Chi Tiết